Rechthebbende administratie

Per 01-05-2023 is een einde gekomen aan de wettelijk verplichte publicatieperiode. Het bestuur van Memento Mori heeft in de afgelopen 5 jaar alle mogelijke moeite gedaan om de rechthebbenden te achterhalen van graven waarvan dit niet duidelijk administratief was vastgelegd. Helaas moeten we constateren, dat dit voor een groot aantal graven niet is gelukt.

Vanaf 01-05-2023 vallen de rechten van deze graven wettelijk gezien in eigendom aan Memento Mori.
Dit geldt ook voor die rechthebbenden die de ontvangen grafakte(n) en de sepamachtiging(en) (nog) niet getekend terug hebben gestuurd.

Op het mededelingenbord (en op deze website) trreft u een lijst van welke graven dit betreft. In de praktijk betekent dit, dat de nabestaanden geen zeggenschap meer hebben over de grafrechten. Het bestuur heeft vanaf de vermelde datum het recht de grafrechten opnieuw te verkopen. Het monument wordt dan verwijderd en het graf wordt in gereedheid gebracht voor hergebruik. Dit wil nog niet zeggen, dat dit meteen met al deze graven gaat gebeuren, maar de kans is aanwezig.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per sluitingstermijn van de meldingsplicht hebben zich van een aantal graven geen rechthebbenden gemeld.
Een overzicht van deze graven treft u in bijgaand bestand;

klik hier voor link naar bestand


Per sluitingstermijn van de meldingsplicht hebben zich tevens van een aantal gereserveerde graven geen rechthebbenden gemeld.
Een overzicht van deze graven treft u in bijgaand bestand. Ook deze grafrechten zijn ontbonden en moeten teruggekocht worden als hier aanspraak op wordt gedaan. Let wel van deze grafrechten is dus nooit gebruik gemaakt!

klik hier voor link naar bestand

Per sluitingstermijn van de meldingsplicht hebben tevens van een aantal graven rechthebbenden geen getekende grafakte/sepamachtiging geretourneerd en hebben daarbij dus niet voldaan aan de administratieve verplichting.
Een overzicht van deze graven treft u in bijgaand bestand. Ook deze grafrechten zijn ontbonden en moeten teruggekocht worden als hier aanspraak op wordt gedaan.

klik hier voor link naar bestand

 

In bijgaand bestand treft u de totaallijst (op naam van overledene) zoals deze ook te zien is op het mededelingenbord

klik hier voor link naar bestand

 

Uiteraard kunnen nog onbekende rechthebbenden zich alsnog melden. Dan kunnen wij in overleg kijken wat de mogelijkheden zijn voor het herkrijgen van de vervallen grafrechten.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indien u vragen hebt kunt u ons altijd bereiken via 06–45214222, mogelijk krijgt u dan de voicemail, als u uw naam en telefoonnummer duidelijk inspreekt, dan bellen wij u ten alle tijde terug. Wij willen u verzoeken om uitsluitend dit nummer te gebruiken voor telefonisch contact! Ook kun u uw vraag via mail stellen aan de secretaris, hiervoor klikt u hier of via info@mementomori-surhuisterveen.nl. Contact via mail heeft op dit moment onze voorkeur.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOELICHTING OP DE RECHTHEBBENDE ADMINISTRATIE
Sinds 1991 bestaat er voor begrafenisverenigingen een verplichting om een registratie van overledenen en rechthebbenden (in een automatiseringssysteem) te voeren. Memento Mori is bezig met het vullen van dit systeem. Om dit te realiseren moeten de rechthebbende van de graven worden achterhaald. Zodra de rechthebbende van het graf in beeld is, wordt de overeenkomst geformaliseerd die destijds bij aankoop van het graf (door ouders e.a.) is aangegaan. Met het aangaan van deze overeenkomst is de rechthebbende de eerste verantwoordelijke voor de staat en het onderhoud van het graf (monument). 

De rechthebbende heeft hierdoor een aantal verplichtingen:
1. Het doorgeven van wijzigingen m.b.t. de rechthebbende, zoals adresgegevens.
2. Het betalen van de algemene onderhoudsbijdrage.

3. Het onderhouden van de grafbedekking (monument en begroeiing).

Wordt niet voldaan aan deze verplichtingen dan kan het ‘recht tot begraven’ op grond van de bepalingen uit het beheersreglement komen te vervallen. Een ander belangrijk element van deze registratie is de verkrijgingsdatum en de ingangsdatum van bepaalde grafrechten. Na 38 jaar vanaf de ingangsdatum, moeten rechthebbenden worden aangeschreven om te informeren of ze het ‘recht tot begraven’ met 10 jaar willen verlengen. Zonder automatisering en correcte adresgegevens is het niet mogelijk om dit tijdig uit te voeren.

Voor meer informatie kunt u mailen naar: begraafplaatsadm@mementomori-surhuisterveen.nl

De handout van de presentatie zoals deze is gegeven tijdens de Algemene Ledenvergadering 2019 treft u hier 
Onderstaande documenten geven een overzicht van veel gestelde vragen en de daarbij behorende antwoorden.
Algemeen
Toelichting grafakte (grafovereenkomst)
Toelichting sepa-machtiging

 

REGISTRATIE 'ONLINE BEGRAAFPLAATSEN'
De graven van de begraafplaats in Surhuisterveen worden ook gepubliceerd op
www.online-begraafplaatsen.nl

Het doel van het project 'Online Begraafplaatsen' is het gratis beschikbaar stellen van begraafplaatsinformatie. De doelgroep is enerzijds de genealogisch onderzoeker en anderzijds de geïnteresseerde familieleden. Deze vrijwilligersorganisatie brengt alle graven van Nederland in kaart. Op deze site kan worden gezocht op de naam van een overledene. Tevens wordt de status en de verantwoordelijke van het grafmonument vermeld. De rechthebbende kan dan op grond van deze status actie gaan nemen om indien nodig het monument te laten renoveren. Op verzoek kan een foto van het monument worden opgevraagd.

Zie ook de veel gestelde vragen via bijgaande link:  www.online-begraafplaatsen.nl/doelstelling.asp