Rechthebbende administratie

Er is vanaf 01-05-2018 tot en met 01-03-2020 de gelegenheid geweest om u als rechthebbende te melden. De dekkingsgraad komt per oktober 2021 uit op 75 %. Naast de graven die al op naam van de vereniging staan, heeft 20% van de rechthebbenden zich tot nu toe nog niet gemeld.

Toch wil dit niet zeggen, dat u als rechthebbenden geen kans meer hebt om alsnog de overeenkomst te formaliseren die destijds bij aankoop van het graf (door ouders e.a.) is aangegaan. Dit is nog steeds mogelijk alleen zal er vanaf 01-06-2020 een administratie vergoeding in rekening worden gebracht.

De rechthebbenden van de graven die zich nog niet hebben gemeld hebben nog tot 01-05-2023 wettelijk de gelegenheid. Tot zolang blijven er attentie-bordjes bij de betreffende graven staan. Gezien het belang van een correcte rechthebbende administratie willen wij u met klem vragen om te reageren binnen deze wettelijke termijn. Indien u niet reageert binnen deze laatste termijn vervallen de grafrechten van het gekoppelde graf (of graven) en gaan in eigendom over aan de vereniging. Dit kan tot gevolg hebben, dat het monument van deze graven wordt verwijderd en het graf op termijn geschikt wordt gemaakt voor hergebruik. 

De nu nog onbekende rechthebbenden worden gevraagd om zich alsnog te gaan melden, onderstaand treft u een overzicht van de betreffende graven.  

Indien u inmiddels contact hebt gehad met de begraafplaatsadministratie dan mag u het bordje zelf verwijderen en bij het baarhuisje achterlaten voor de beheerder. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indien u vragen hebt kunt u ons altijd bereiken via 06–45214222, mogelijk krijgt u dan de voicemail, als u uw naam en telefoonnummer duidelijk inspreekt, dan bellen wij u ten alle tijde terug, echter dit kan op dit moment wel enige tijd duren. Wij willen u verzoeken om uitsluitend dit nummer te gebruiken voor telefonisch contact! Ook kun u uw vraag via mail stellen aan de secretaris, hiervoor klikt u hier of via info@mementomori-surhuisterveen.nl. Contact via mail heeft op dit moment onze voorkeur.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sinds 1991 bestaat er voor begrafenisverenigingen een verplichting om een registratie van overledenen en rechthebbenden (in een automatiseringssysteem) te voeren. Memento Mori is bezig met het vullen van dit systeem. Om dit te realiseren moeten de rechthebbende van de graven worden achterhaald. Zodra de rechthebbende van het graf in beeld is, wordt de overeenkomst geformaliseerd die destijds bij aankoop van het graf (door ouders e.a.) is aangegaan. Met het aangaan van deze overeenkomst is de rechthebbende de eerste verantwoordelijke voor de staat en het onderhoud van het graf (monument). 

De rechthebbende heeft hierdoor een aantal verplichtingen:
1. Het doorgeven van wijzigingen m.b.t. de rechthebbende, zoals adresgegevens.
2. Het betalen van de algemene onderhoudsbijdrage.

3. Het onderhouden van de grafbedekking (monument en begroeiing).

Wordt niet voldaan aan deze verplichtingen dan kan het ‘recht tot begraven’ op grond van de bepalingen uit het beheersreglement komen te vervallen. Een ander belangrijk element van deze registratie is de verkrijgingsdatum en de ingangsdatum van bepaalde grafrechten. Na 38 jaar vanaf de ingangsdatum, moeten rechthebbenden worden aangeschreven om te informeren of ze het ‘recht tot begraven’ met 10 jaar willen verlengen. Zonder automatisering en correcte adresgegevens is het niet mogelijk om dit tijdig uit te voeren.

 

Nog niet gemeld:
In bijgaande bijgewerkte overzichten (per datum van 21 april 2021) kunt u per perk zien aan wie het grafrecht bij aankoop is verstrekt. Van deze oorspronkelijke rechthebbende zoeken wij nu de actuele contactgegevens c.q. de rechtsopvolger voor een correcte rechthebbende registratie.

Rechthebbende perk A
Rechthebbende perk B
Rechthebbende perk B-E
Rechthebbende perk C
Rechthebbende perk D
Rechthebbende perk E
Rechthebbende perk F
Rechthebbende perk G en H
Rechthebbende Urn U/UV en GAL

Mocht u een bordje aantreffen bij het graf van uw familielid, dan willen wij u vragen de instructies die daarop staan zo spoedig mogelijk op te volgen. U kunt het aangegeven nummer bellen. U krijgt dan de voicemail, maar u wordt teruggebeld als u uw naam en telefoonnummer inspreekt op de voicemail. U kunt ook contact opnemen per mail (voorkeur). Ook als u niet direct nabestaande bent, maar wel meer weet van familierelaties van bepaalde graven, ontvangen wij graag van u aanvullende informatie.

Het kan tevens zijn, dat uw naam als rechthebbende wel gekoppeld is aan een graf (of graven), maar dat uw (correcte) adresgegevens op dit moment niet bij ons bekend zijn. Een overzicht hiervan treft u in onderstaand bestand
Gereserveerde graven zonder adres

Deze informatie wordt ook kenbaar gemaakt op het publicatiebord van de begraafplaats. Voor meer informatie kunt u mailen naar:
begraafplaatsadm@mementomori-surhuisterveen.nl

De handout van de presentatie zoals deze is gegeven tijdens de Algemene Ledenvergadering 2019 treft u hier 
Onderstaande documenten geven een overzicht van veel gestelde vragen en de daarbij behorende antwoorden.
Algemeen
Toelichting grafakte (grafovereenkomst)
Toelichting sepa-machtiging

 

REGISTRATIE 'ONLINE BEGRAAFPLAATSEN'
De graven van de begraafplaats in Surhuisterveen worden ook gepubliceerd op
www.online-begraafplaatsen.nl

Het doel van het project 'Online Begraafplaatsen' is het gratis beschikbaar stellen van begraafplaatsinformatie. De doelgroep is enerzijds de genealogisch onderzoeker en anderzijds de geïnteresseerde familieleden. Deze vrijwilligersorganisatie brengt alle graven van Nederland in kaart. Op deze site kan worden gezocht op de naam van een overledene. Tevens wordt de status en de verantwoordelijke van het grafmonument vermeld. De rechthebbende kan dan op grond van deze status actie gaan nemen om indien nodig het monument te laten renoveren. Op verzoek kan een foto van het monument worden opgevraagd.

Zie ook de veel gestelde vragen via bijgaande link:  www.online-begraafplaatsen.nl/doelstelling.asp