Grafrecht

Bepaalde en onbepaalde grafrechten
Vanaf 1999 geeft onze vereniging grafrechten uit voor bepaalde tijd. Voor 1999 werd op het toenmalige ‘Bewijs van eigendom’ niets vermeld over het verstrijken van het ‘recht tot begraven’. Grafrechten werden toen dus voor onbepaalde termijn uitgegeven. De onbepaalde grafrechten blijven aan deze graven verbonden tot het moment waarop het ‘recht op begraven’ vervalt door afstand hiervan te doen of het niet nakomen van de verplichtingen door de rechthebbende (houder van het grafrecht bewijs).

Sinds begin 1999 gelden voor onze begraafplaats bepaalde grafrechten. Deze grafrechten geven recht op een plek op een begraafplaats voor een termijn van 40 jaar nadat het graf is gesloten. Op 15 april 2014 is bepaald, dat deze termijn direct ingaat bij het verkrijgen van het ‘recht tot begraven’, dit recht kan telkens met 10 jaar worden verlengd. Onbepaalde grafrechten worden niet meer uitgegeven. Ook niet als een kelder wordt toegepast. De kelder wordt ook geruimd als de graftrechten vervallen voor hergebruik van het graf.

Grafrechten vervallen als de rechthebbende besluit deze niet te verlengen of als de rechthebbende niet meer voldoet aan zijn/haar verplichtingen.

Hergebruik van het graf:
Een gebruikt graf met zowel bepaalde als onbepaalde grafrechten kan worden hergebruikt als de rechthebbende hiertoe besluit.

In het geval van onbepaalde grafrechten heeft de rechthebbende twee mogelijkheden:

  1. Afstand doen van de bestaande grafrechten en een verzoek doen tot het verkrijgen van nieuwe bepaalde grafrechten.
  2. Een verzoek doen tot gereed maken van hergebruik van het graf. De onbepaalde grafrechten blijven dan verbonden aan het graf.

In beide gevallen moet voldaan worden aan de hiervoor vastgestelde tarieven.

Indien er sprake is van bepaalde grafrechten dan is hergebruik ook mogelijk. In dit geval worden er nieuwe grafrechten verkregen door afstand te doen van de bestaande bepaalde rechten (optie 2 is niet van toepassing).

LET OP: Het bestuur kan de grafrechten vervallen verklaren als de rechthebbende niet aan zijn/haar verplichtingen voldoet. Hiervan is in de volgende gevallen sprake:

  1. Indien de betaling van het gebruiksrecht en de algemene (jaarlijkse) onderhoudskosten ten behoeve van de vestiging of een verlenging van het grafrecht niet binnen drie maanden na aanvang van die (jaarlijkse) termijn is geschied.
  2. Indien de rechthebbende - ondanks een aanmaning - in verzuim blijft een, op grond van dit reglement, op hem rustende verplichting na te komen of daarmee in strijd handelt.
  3. Indien de rechthebbende van een graf is overleden en het recht niet binnen één jaar is overgeschreven. Dit is ook van toepassing als het bestuur besluit tot publicatie van het verzoek aan de rechthebbende om zich te melden bij de begraafplaatsadministratie. 

Te gebruiken formulieren

  1. Melding-Aanvraag-Opdracht grafrecht
  2. Aanvraag verlenging grafrecht
  3. Aanvraag overschrijving grafrecht
  4. Afstandsverklaring grafrecht

Werkwijze
De opnameformulieren zijn beschikbaar via:
1. Uitvaartverzorging Nijboer in Drogeham
2. Een map in bezit van de beheerder: Wieger Riemersma
3. Downloaden vanaf de website

Uitgifte van grafrechten bij overlijden:
In het geval van een overlijden zorgt de bode ervoor dat de rechthebbende het betreffende melding/opdracht formulier invult. De bode zorgt er tevens voor dat het door de opdrachtgever getekende opdrachtformulier uiterlijk 4 dagen voor de uitvaart wordt gemaild naar de begraafplaatsadministratie.

Uitgifte van grafrechten voor het overlijden:
Bij uitgifte van grafrechten voor het overlijden, kan de beheerder een formulier gebruiken uit de map. Nadat de grafnummers zijn bepaald door de beheerder, zorgt deze dat de rechthebbende voor zover mogelijk het formulier invult. De beheerder levert dit door de rechthebbende getekende aanvraagformulier in bij de begraafplaatsadministratie.

Verlengen recht tot begraven:
De rechthebbende krijgt tijdig bericht van de vervaldatum van het recht, om deze te kunnen verlengen. Het meegezonden formulier kan worden geretourneerd aan de begraafplaatsadministratie. 

Overschrijven of afstand doen van grafrechten:
De formulieren kunnen worden gedownload vanaf de website en zijn op verzoek verkrijgbaar bij de secretaris en de beheerder. De rechthebbende dient deze formulieren in te vullen en op te sturen naar de begraafplaats@mementomori-surhuisterveen.nl.

De begraafplaatsadministrateur zorgt in alle gevallen dat er via de post een grafrecht-overeenkomst wordt gestuurd naar de rechthebbende. Is het formulier gedownload vanaf de website en opgestuurd naar begraafplaats@mementomori-surhuisterveen.nl, dan zorgt de begraafplaatsadministrateur voor afstemming met de beheerder over het uit te geven graf.