Grafrecht

Bepaalde en onbepaalde grafrechten
Vanaf 1999 geeft onze vereniging grafrechten uit voor bepaalde tijd. Voor 1999 werd op het toenmalige ‘Bewijs van eigendom’ niets vermeld over het verstrijken van het ‘recht tot begraven’. Grafrechten werden toen dus voor onbepaalde termijn uitgegeven. De onbepaalde grafrechten blijven aan deze graven verbonden tot het moment waarop het ‘recht op begraven’ vervalt door afstand hiervan te doen of het niet nakomen van de verplichtingen door de rechthebbende (houder van het grafrecht bewijs).

Sinds begin 1999 gelden voor onze begraafplaats bepaalde grafrechten. Deze grafrechten geven recht op een plek op een begraafplaats voor een termijn van 40 jaar nadat het graf is gesloten. Op 15 april 2014 is bepaald, dat deze termijn direct ingaat bij het verkrijgen van het ‘recht tot begraven’, dit recht kan telkens met 10 jaar worden verlengd. Onbepaalde grafrechten worden niet meer uitgegeven. Ook niet als een kelder wordt toegepast. De kelder wordt ook geruimd als de graftrechten vervallen voor hergebruik van het graf.

Grafrechten vervallen als de rechthebbende besluit deze niet te verlengen of als de rechthebbende niet meer voldoet aan zijn/haar verplichtingen.

Hergebruik van het graf:
Een gebruikt graf met zowel bepaalde als onbepaalde grafrechten kan worden hergebruikt als de rechthebbende hiertoe besluit. Wel dienen altijd nieuwe grafrechten tot het 'uitsluitend recht tot begraven' te worden verkregen.

LET OP
: Het bestuur kan de grafrechten vervallen verklaren als de rechthebbende niet aan zijn/haar verplichtingen voldoet. Hiervan is in de volgende gevallen sprake:

  1. Indien de betaling van het gebruiksrecht en de algemene (jaarlijkse) onderhoudskosten ten behoeve van de vestiging of een verlenging van het grafrecht niet binnen drie maanden na aanvang van die (jaarlijkse) termijn is geschied.
  2. Indien de rechthebbende - ondanks een aanmaning - in verzuim blijft een, op grond van dit reglement, op hem rustende verplichting na te komen of daarmee in strijd handelt.
  3. Indien de rechthebbende van een graf is overleden en het recht niet binnen één jaar is overgeschreven. Dit is ook van toepassing als het bestuur besluit tot publicatie van het verzoek aan de rechthebbende om zich te melden bij de begraafplaatsadministratie. 

Uitgifte van grafrechten bij overlijden:
In het geval van een overlijden zorgt de bode ervoor dat de rechthebbende het betreffende melding/opdracht formulier invult en laat ondertekenen. De bode zorgt er tevens voor dat het door de opdrachtgever/rechthebbende getekende opdrachtformulier uiterlijk de dag voor de uitvaart wordt gemaild naar de administratie; administratie@mementomori-surhuisterveen.nl

Uitgifte van grafrechten voor het overlijden:
Bij uitgifte van grafrechten voor het overlijden, wordt met de beheerder op de begraafplaats een afspraak gemaakt. Ter plaatste worden door de beheerder de gegevens opgenomen en ingevuld op een beheerdersbon. De beheerder zal deze bon laten ondertekenen door de rechthebbende/opdrachtgever. Waarna de bon door de beheerder wordt verstrekt aan de administratie. Zodat een factuur kan worden opgemaakt.

Verlengen recht tot begraven:
De rechthebbende krijgt tijdig bericht van de vervaldatum van het recht, om deze te kunnen verlengen. Het meegezonden formulier kan worden geretourneerd aan de administratie. 

Overschrijven of afstand doen van grafrechten:
Indien grafrecht moet worden overgeschreven op een andere rechthebbende of de rechthebbende wil afstand doen van de grafrechten, dan kan dit via mail of telefonisch worden gevraagd aan de administrateur; administratie@mementomori-surhuisterveen.nl
De administrateur zal dan in beide gevallen een formulier opsturen met de grafrecht gegevens, die dan vervolgens getekend geretourneerd moet worden naar de administratie.